Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Mới đủ 18 là anh thịt ngay